Thuê Chỗ Đặt

Thuê Chỗ Đặt

1/4 Rack Online
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 10U Chỗ đặt máy chủ
 • 2.000W Công suất điện danh định
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng Private Lan
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • /28 subnet (dùng được 13 IPv4) Địa chỉ IPv4
 • /48 subnet Địa chỉ IPv6
 • Miễn phí IP KVM
1/2 Rack Online
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 20U Chỗ đặt máy chủ
 • 4.000W Công suất điện danh định
 • 500Mbps Băng thông trong nước
 • 15Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng Private Lan
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • /27 subnet (dùng được 29 IPv4) Địa chỉ IPv4
 • /48 subnet Địa chỉ IPv6
 • Miễn phí IP KVM
Full Rack Online
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 42U Chỗ đặt máy chủ
 • 8.000W Công suất điện danh định
 • 1Gbps Băng thông trong nước
 • 30Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng Private Lan
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • /26 subnet (dùng được 61 IPv4) Địa chỉ IPv4
 • /48 subnet Địa chỉ IPv6
 • Miễn phí IP KVM
1/4 Rack Offline
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 10U Chỗ đặt máy chủ
 • 2.000W Công suất điện danh định
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • Miễn phí IP KVM
1/2 Rack Offline
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 20U Chỗ đặt máy chủ
 • 4.000W Công suất điện danh định
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • Miễn phí IP KVM
Full Rack Offline
 • FPT Hà Nội Trung tâm dữ liệu
 • 42U Chỗ đặt máy chủ
 • 8.000W Công suất điện danh định
 • 1Gbps hoặc 10Gbps Cổng mạng kết nối
 • Miễn phí Đấu nối BGP
 • Miễn phí IP KVM