VPS Canada

Canada VPS 1

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 1 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 1.5GB RAM DDR4
 • 30GB NMVe SSD Enterprise
 • 2TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 2

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 2 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 3GB RAM DDR4
 • 50GB NMVe SSD Enterprise
 • 4TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 3

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 3 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 5GB RAM DDR4
 • 100GB NMVe SSD Enterprise
 • 6TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 4

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 4 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 7GB RAM DDR4
 • 120GB NMVe SSD Enterprise
 • 12TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 5

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 5 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 12GB RAM DDR4
 • 150GB NMVe SSD Enterprise
 • 16TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 6

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 6 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 18GB RAM DDR4
 • 200GB NMVe SSD Enterprise
 • 20TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 7

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 8 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 24GB RAM DDR4
 • 300GB NMVe SSD Enterprise
 • 28TB Bandwidth
 • 1 IPv4
Canada VPS 8

Miễn phí 1 bản Snapshot

 • 10 Core CPU AMD Ryzen 3600X 3.8GHz
 • 36GB RAM DDR4
 • 400GB NMVe SSD Enterprise
 • 40TB Bandwidth
 • 1 IPv4