Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của bạn trong Kiến thức hỗ trợ, bạn có thể gửi một yêu cầu đến bộ phận trợ giúp.


 Phòng kỹ thuật

Thời gian hỗ trợ: 24/7/365 kể cả Lễ, Tết

 Phòng kinh doanh

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 08h00 đến 23h00)

 Abuse

Please send all abuse reports to here - Vui lòng gửi tất cả các báo cáo lạm dụng tại đây.